Kategorie
Menu
Bestsellery

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: PHU SAFEX Krzysztof Skodowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 12160, NIP 586-104-21-49

określana w dalszej części klauzuli mianem „administrator”

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

2.1. marketingu bezpośredniego, w zakresie przedmiotu działalności PHU SAFEX

2.2. realizacji zawartych z PHU SAFEX umów,

2.3. wykonania ciążących na PHU SAFEX obowiązków prawnych (w

szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i

innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

2.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

2.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

3. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

3.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.1. – prawnie uzasadniony interes

realizowany przez PHU SAFEX, polegający na prowadzeniu

działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów - art.

6 ust 1 pkt f) RODO,

3.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.2. – wykonanie umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

3.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. – wypełnienie obowiązku prawnego

ciążącego na PHU SAFEX – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

3.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. - prawnie uzasadniony interes

realizowany przez PHU SAFEX., polegający na prowadzeniu

działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6

ust. 1 pkt f) RODO,

3.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.5. – prawnie uzasadniony interes

realizowany przez PHU SAFEX., polegający na prowadzeniu

działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6

ust. 1 pkt f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania

zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z

przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/

Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego

z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub

poddawane anonimizacji.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa

pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla

administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

6.1.dostępu do treści swoich danych osobowych,

6.2.sprostowania danych osobowych,

6.3.usunięcia danych osobowych,

6.4.ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.5.przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

6.6.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do

realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji

umowy.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych).

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

(profilowaniu).

Copyright by Safex. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
OK, zamykam